Mat Meo

Đá Mắt mèo có giá trị nhất khi viên đá cho ta thấy một con mắt trắng mạnh mẽ, hoàn toàn tập trung trong đá quý, với dải sáng chạy dọc theo chiều dài của nó khi được ánh sáng chiếu vào.

Đá Mắt mèo có giá trị nhất khi viên đá cho ta thấy một con mắt trắng mạnh mẽ, hoàn toàn tập trung trong đá quý, với dải sáng chạy dọc theo chiều dài của nó khi được ánh sáng chiếu vào.

Đá Mắt mèo có giá trị nhất khi viên đá cho ta thấy một con mắt trắng mạnh mẽ, hoàn toàn tập trung trong đá quý, với dải sáng chạy dọc theo chiều dài của nó khi được ánh sáng chiếu vào.

Both comments and trackbacks are currently closed.